Använda Powershell för att flytta datorer i Active Directory

Med hjälp av en textfil med datornamnen är det enkelt att flytta datorer från ett OU till ett annat i Active Directory. gc textfil.txt | get-adcomputer | Move-ADObject -TargetPath ’OU=NewOU,DC=Fabrikam,DC=com’ Vill man bara göra en simuerad flytt för att se ev. fel kan man lägga till -whatif sist på […]

Office 365 Powershell

Bra Powershell för office 365 Konvertera en vanlig mailbox till delad Set-Mailbox -Identity "Alias" -Type "Shared" En delad mailbox har begränsing på 5 GB data, överstiger man kommer den att plocka en licens så därför begränsar vi den till 5 GB och med en varning strax därunder. vid […]