Använda Powershell för att flytta datorer i Active Directory

Med hjälp av en textfil med datornamnen är det enkelt att flytta datorer från ett OU till ett annat i Active Directory.

gc textfil.txt | get-adcomputer | Move-ADObject -TargetPath ’OU=NewOU,DC=Fabrikam,DC=com’

Vill man bara göra en simuerad flytt för att se ev. fel kan man lägga till -whatif sist på raden. Då görs ingen flytt av datorer, men man kan se om det genererar något fel.